Vier ontwerpprincipes voor het leren van historische begrippen (nr. 4 feb 2022)

Een realistische reviewstudie

Om kritisch te leren denken hebben leerlingen domeinspecifieke kennis nodig. In het vak geschiedenis zijn historische begrippen een essentieel onderdeel van die kennis. In tegenstelling tot het gebruik van meta-historische begrippen heeft dit aspect van historisch denken de afgelopen jaren relatief weinig aandacht gekregen van vakdidactici. Dit artikel beoogt het synthetiseren van kennis uit de cognitieve ontwikkelingspsychologie met het oog op de toepassing ervan in het geschiedenisonderwijs. Er wordt beargumenteerd dat kennis van historische begrippen bijdraagt tot het ontwikkelen van kritisch denken, en er worden didactische ontwerpprincipes voorgesteld voor het aanleren van historische begrippen. Realistische review-methodologie werd gebruikt om vier ontwerpprincipes te formuleren. De implicaties ervan voor het geschiedenisonderwijs worden aan de hand van voorbeelden geïllustreerd en bediscussieerd.

Kernwoorden: historische begrippen, cognitieve ontwikkeling, instructiemethodes, curriculumopbouw

Wouter Smets (didacticus mens- en maatschappijvakken, Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen)

Vier ontwerpprincipes voor het leren van historische begrippen door leerlingen – dimensies nr4 feb 2022 (pdf)