Auteursinstructies

Algemene richtlijnen voor auteurs

 • Elke bijdrage bevat een passende titel die de inhoud duidelijk weergeeft. Aan het begin van het artikel worden de naam, functie-omschrijving en emailadres van de auteur(s) en een beknopte samenvatting van 150 woorden en er worden ook drie tot vijf kernwoorden opgenomen.
 • De bijdrage heeft een omvang van 2500-5000 woorden voor verslag van (vakdidactisch) onderzoek; 750-1500 woorden voor lesideeën. Uitzonderingen op de maximumlengte zijn bespreekbaar.
 • Verwijzingen naar literatuur in APA-stijl, dus in de tekst auteur en jaartal tussen haakjes, en aan het eind van het artikel een literatuurlijst. Tabellen opmaken volgens de APA-richtlijnen.
 • Elke bijdrage is geschreven in het Nederlands, volgens de officiële spelling.
 • Bijdragen worden aangeleverd in MS Word, lettertype Times New Roman, tekengrootte 11, interlinie 1,5. Tussenkopjes en citaten dienen duidelijk te worden aangegeven. De uiteindelijke opmaak wordt verzorgd door Dimensies.
 • Bij illustraties (incl. grafieken en tabellen) draagt de auteur zelf verantwoordelijkheid voor de bronvermelding en eventuele auteursrechten. Bij een probleem met rechten graag overleg met de redactie. Er dient bij een illustratie een bronvermelding en bijschrift opgenomen te worden. Afbeeldingen dienen in een apart bestand te worden aangeleverd.
 • Het is mogelijk om na de tekst acknowledgements op te nemen en daarin adviseurs te bedanken, betrokken instellingen en instituten te benoemen en aan te geven en of er sprake is van subsidie of externe financiering.
 • Er moet transparant en systematisch gerapporteerd worden of het om een lesidee, praktijkonderzoek of een academische artikel gaat.
 • Een bijdrage kan worden ingediend per e-mail bij redactie@dimensies.nu. Gelieve ook een geanonimiseerde versie aan te leveren t.b.v. de anonieme peer-review. Geef in de begeleidende e-mail aan of het artikel hele specifieke informatie over de Vlaamse hetzij Nederlandse context bevat. Verder moet er aangegeven worden of er sprake is van gesponsord/gesubsidieerd onderzoek of dat er een instantie belang heeft bij publicatie.

Specifieke richtlijnen voor artikelen over vakdidactisch onderzoek

 • Een artikel over onderzoek dient te zijn opgebouwd zoals gebruikelijk is in academische tijdschriften over didactiek of onderwijskunde: een probleembeschrijving, een theoretisch kader, een onderzoeksvraag, een beschrijving van de methode van het onderzoek, resultaten en discussie/interpretatie. Hiervan kan afgeweken worden mits dat inhoudelijk noodzakelijk is en duidelijk aangegeven wordt. Aanbevelingen voor de praktijk zijn gewenst.
 • Onder de vakdidactiek van de mens- en maatschappijvakken verstaan we: het leren en onderwijzen van de schoolvakken geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer, economie, filosofie, levensbeschouwing en wereldoriëntatie. Het kan natuurlijk ook gaan om een geïntegreerde vorm of samenwerking tussen deze vakken.
 • Een artikel kan over onderzoek naar de didactiek van een specifiek vak gaan. Maar dan graag in de conclusie en aanbevelingen aangeven hoe de conclusies zich verhouden tot andere (mens- en maatschappij)vakken.
 • Verslag van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek is welkom, alsmede onderbouwde methodologische en theoretische reflecties op de onderzoekspraktijk.

Specifieke richtlijnen voor beschrijvingen van vernieuwende lesideeën op het gebied van de vakdidactiek van de mens- en maatschappijvakken.

 • Een beschrijving van een vernieuwend lesidee kan voortkomen uit de onderwijspraktijk of bijvoorbeeld een masterscriptie.
 • Een lesidee moet een onderzochte vernieuwende aanpak zijn of een potentieel interessante aanpak die verder onderzocht zou moeten worden.
 • Daarbij moet het lesidee ingebed zijn in literatuur en aanbevelingen voor de praktijk opleveren. De gebruikelijke onderdelen van een opdracht of een les, zoals doelen, werkvormen en evaluatie moeten beschreven zijn. Ook moet er bij voorkeur aangegeven worden hoe de conclusies breder te gebruiken zijn, in ieder geval voor de mens- en maatschappijvakken.

Beoordeling artikel

 • De hoofdredactie besluit op basis van de bovengenoemde richtlijnen zowel wat betreft vorm als inhoud of de bijdrage in review wordt genomen.
 • Een bijdrage wordt vervolgens beoordeeld door twee reviewers. Zij geven aan of (1) de bijdrage wordt geaccepteerd, (2) de auteur(s) van de bijdrage wordt verzocht kleine wijzigingen aan te brengen waarna opnieuw acceptatie wordt overwogen (minor revisions), (3) de auteur(s) van de bijdrage wordt verzocht om grotere wijzigingen aan te brengen en de bijdrage opnieuw in te dienen (major revisions) of (4) de bijdrage wordt afgewezen.
 • De hoofdredactie combineert de twee adviezen en rapporteert naar de auteurs. Na een eerste revisieronde volgt er een tweede en soms ook een derde reviewronde. Omdat dit niet altijd dezelfde reviewers zijn en de hoofdredactie tijdens het gehele proces meekijkt, kan het dus voorkomen dat het advies over het artikel in een volgende reviewronde verschilt van eerdere adviezen. De hoofdredactie blijft tijdens het gehele proces verantwoordelijk voor het besluit om wel of niet te publiceren.   

Download auteursinstructies Dimensies – versie februari 2022 (pdf)