Auteursinstructies

Algemene richtlijnen voor auteurs

 • Elke bijdrage bevat een passende titel die de inhoud duidelijk weergeeft. Aan het begin van het artikel worden de naam, functie omschrijving en emailadres van de auteur(s) en een beknopte samenvatting van 150 woorden + drie tot vijf kernwoorden opgenomen.
 • De bijdrage heeft een omvang van 2500-5000 woorden voor verslag van (vakdidactisch) onderzoek; 750-1500 woorden voor lesideeën. Uitzonderingen op de maximumlengte zijn bespreekbaar.
 • Verwijzingen naar literatuur in APA stijl, dus in de tekst auteur en jaartal tussen haakjes, en aan het eind van het artikel een literatuurlijst. Tabellen opmaken volgens de APA richtlijnen.
 • Elke bijdrage is geschreven in het Nederlands, volgens de officiële spelling.
 • Bijdragen worden aangeleverd in MS Word, lettertype Times New Roman, tekengrootte 11, interlinie 1,5. Tussenkopjes en citaten dienen duidelijk te worden aangegeven. De uiteindelijke opmaak wordt verzorgd door Dimensies.
 • Bij illustraties (incl. grafieken en tabellen) draagt de auteur zelf verantwoordelijkheid voor de bronvermelding en eventuele auteursrechten. Bij een probleem met rechten graag overleg met de redactie. Er dient bij een illustratie een bronvermelding en bijschrift opgenomen te worden. Afbeeldingen dienen in een apart bestand te worden aangeleverd.
 • Een bijdrage kan worden ingediend per e-mail bij redactie@dimensies.nu. Gelieve ook een geanonimiseerde versie aan te leveren t.b.v. de anonieme peer-review.
 • De hoofdredactie besluit op basis van de bovengenoemde richtlijnen zowel wat betreft vorm als inhoud of de bijdrage in review wordt genomen.
 • Een bijdrage wordt beoordeeld door twee reviewers. Zij besluiten of (1) de bijdrage wordt geaccepteerd, (2) de auteur(s) van de bijdrage wordt verzocht kleine wijzigingen aan te brengen waarna opnieuw acceptatie wordt overwogen (minor revisions), (3) de auteur(s) van de bijdrage wordt verzocht om grotere wijzigingen aan te brengen en de bijdrage opnieuw in te dienen (major revisions) of (4) de bijdrage wordt afgewezen.

Specifieke richtlijnen voor artikelen over vakdidactisch onderzoek

 • Onder de vakdidactiek van de mens- en maatschappijvakken verstaan we: het leren en onderwijzen van de schoolvakken geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer, economie, filosofie, levensbeschouwing en wereldoriëntatie en het invullen en beschouwen van de doelen van deze schoolvakken.
 • Een artikel kan over onderzoek naar de didactiek van een specifiek vak gaan. Maar dan graag in de conclusie en aanbevelingen aangeven hoe de conclusies zich verhouden tot andere (mens- en maatschappij)vakken.
 • Verslag van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek is welkom, alsmede onderbouwde methodologische en theoretische reflecties op de onderzoekspraktijk.
 • Een artikel over onderzoek dient te zijn opgebouwd zoals gebruikelijk is in academische tijdschriften over didactiek of onderwijskunde: een probleembeschrijving, een theoretisch kader, een onderzoeksvraag, een beschrijving van de methode van het onderzoek, resultaten en discussie/interpretatie. Aanbevelingen voor de praktijk zijn gewenst.

Specifieke richtlijnen voor beschrijvingen van vernieuwende lesideeën op het gebied van de vakdidactiek van de mens- en maatschappijvakken.

 • Een beschrijving van een vernieuwend lesidee kan voortkomen uit de onderwijspraktijk of bijvoorbeeld een masterscriptie.
 • Een lesidee moet een onderzochte vernieuwende vorm zijn of een potentieel interessante aanpak die verder onderzocht zou moeten worden.
 • De elementen van het curriculaire spinnenweb kunnen een hulpmiddel zijn bij de beschrijving van een lesidee slo.nl/thema/meer/curriculumontwikkeling/instrumenten/spinnenweb/inleiding
 • Daarbij moet het lesidee ingebed zijn in literatuur en aanbevelingen voor de praktijk opleveren. Ook moet er bij voorkeur aangegeven worden hoe de conclusies breder te gebruiken zijn, in ieder geval voor de mens- en maatschappijvakken.

Download auteursinstructies Dimensies – versie mei 2020 (pdf)